Wat is SAMEN?

SAMEN is een pilootproject binnen de regio Neteland.. SAMEN staat voor:

  • Snel
  • Alternatief/Anders
  • Maatwerk
  • Efficiënt/Effectief
  • Nabij

Het pregerechtelijk luik van SAMEN

SAMEN richt zich op jongeren van 14 tot 25 jaar die betrokken zijn bij overlastsituaties.

 Door hen in een vroeg stadium op te pikken en de nodige ondersteuning te bieden, willen we hen sterker in het leven laten staan. Hierdoor voorkomen we recidive en zorgen we voor meer veiligheid in precaire buurten.

We gaan in gesprek met jongeren die rondhangen op overlastplaatsen en krijgen zo een beter zicht op wie ze zijn, wat hun noden en behoeften zijn.

We spelen in op individuele vragen door een traject aan te gaan als ze risicovol gedrag vertonen. Er kan ook overgeschakeld worden naar een multidisciplinair overleg (hierna MDO) wanneer blijkt dat er meerdere onderliggende problemen aanwezig zijn.

Daarnaast biedt SAMEN een traject aan in het kader van de ketenaanpak, voor meerderjarige kwetsbare personen, in de vorm van een  gedwongen casusoverleg. Hiermee willen we een duurzame verandering teweeg brengen bij personen waarvan de psychische en/of fysieke integriteit of die van de omgeving in het gedrang is.

Door vroeg en snel te interveniëren op complexe situaties  streven we naar een gedragsverandering. Het doel bij zowel het vrijwillig aanbod als bij het casusoverleg is de zelfredzaamheid te verhogen door vroeg en snel te interveniëren op gesteld gedrag. We doen dit door intensief samen te werken met hulpverleningsinstanties (CAW, CGG, VDAB, OCMW, CLB,…) en met de cel integrale veiligheid, politie en parket.


Het gerechtelijk luik van SAMEN

Naast het pregerechtelijk aanbod is er ook een gerechtelijk luik waar plegers van kleine criminaliteit een snelle, zichtbare en efficiënte reactie kunnen verwachten.

Politie, justitie en hulpverlening werken maximaal samen. Dit met als doel een lik op stuk beleid te voeren met een snelle en efficiënte afhandeling onder andere via alternatieve trajecten.

Kom hier meer te weten over het gerechtelijk luik.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
SAMEN-regisseur
Samenwerkingsverband Neteland
Dienst gelijke kansen en preventie
Nederrij 115 – 2200 Herentals
014 24 66 91
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be

Inge Goossens
SAMEN-werker
Samenwerkingsverband Neteland
Dienst gelijke kansen en preventie
Nederrij 115 – 2200 Herentals
0492 13 63 12
014 80 09 32
inge.goossens@regioneteland.be