Casusoverleg


Doelgroep

Meerderjarige kwetsbare personen uit de regio Neteland waarvan de fysieke en/ of psychische integriteit of die van anderen in gevaar is.

Wat?

Het casusoverleg is een gezamenlijke bespreking en multidisciplinaire uitwisseling van informatie die tot een gedragen besluit van partners leidt.

We voorkomen dat risicogedrag escaleert en verbeteren de levenskwaliteit van de cliënt door een intensieve samenwerking. Op het casusoverleg kunnen, onder protocol 458ter SW, alle betrokken partners (waaronder parket, politie, hulpverleners, lokaal bestuur) informatie delen.

De uit te voeren taken worden op elkaar afgestemd met het oog op het bereiken van de gestelde doelen; één van de partners wordt aangeduid om verdere afhandeling in handen te nemen en te superviseren.

Hoe?

De aangemelde dossiers voor het casusoverleg worden door de SAMEN regisseur op de triagetafel besproken. Aan deze tafel nemen een parketcriminoloog en parketjurist deel. De dossiers worden hier gescreend volgens de opgestelde criteria.

Na screening door het triageteam plaatst de SAMEN-regisseur de aanmelding op de agenda van de expertentafel.

Maandelijks komt de expertentafel samen voor een eerste infodeling en bespreking van de nieuwe gescreende dossiers en opvolging van de terugkomdossiers.

Deze expertentafel bestaat uit volgende vaste partners:

 • lokale politie Neteland
 • parket van de procureur des Konings Antwerpen
 • lokale besturen Neteland
 • CAW De Kempen
 • CGG
 • Justitiehuis

Afhankelijk van de besproken dossiers, kan de expertentafel ad hoc partners betrekken.

Het casusoverleg doorloopt 4 verschillende fasen:

1. Aanmelding

Voor een dossier wordt aangemeld, gaat de aanmelder na of alle mogelijkheden binnen de eigen werking voldoende werden verkend en getoetst op hun haalbaarheid.

Elke partner kan een dossier aanmelden bij de SAMEN-regisseur. Na bespreking op de triagetafel stuurt de SAMEN regisseur een uitnodiging voor het volgende casusoverleg naar de vaste partners van de expertentafel.

2. Dossiervorming en weging

Elke partner vraagt binnen zijn organisatie alle beschikbare relevante informatie op. Deze informatie leggen we op de expertentafel samen. Er gebeurt een  analyse met een multilateraal gedragen besluit als resultaat.

3. Aanduiding verantwoordelijke en uitvoering

De casusregie is steeds in handen van de SAMEN-regisseur die verantwoordelijk is voor de coördinatie en opvolging van de uitvoering van het plan van aanpak. De SAMEN-regisseur betrekt en bevraagt actief de betrokken partners

Op basis van overleg en risico-inschatting wordt gezamenlijk bepaald of een dossier doorstroomt naar spoor 1, 2 of 3.

 • spoor 1: de aanmelder ontvangt een intersectoraal advies en volgt het dossier verder op binnen de eigen werking.
 • spoor 2: het dossier wordt verder opgevolgd door één van de andere partners die terugkoppelt aan de aanmelder
 • spoor 3: het dossier stroomt door naar een SAMEN-traject waar via zorgoverleg-momenten de betrokken hulpverleners en de cliënt mee aan tafel gaan.

Spoor 3: Ketenaanpak

Na de infodeling en bespreking op de expertentafel wordt met de betrokken partners gezocht of nagedacht over alle mogelijke pistes binnen en buiten de eigen organisatie .

De samen-regisseur verwerkt deze info en bereidt tegen een volgende overlegtafel een voorstel van plan van aanpak voor. Bij de volgende overlegtafel wordt het voorstel van plan van aanpak, dat voorafgaand wordt overgemaakt aan de partners, voorgesteld door de SAMEN-regisseur, en vervolgens besproken, eventueel bijgestuurd en goedgekeurd door de partners.

Het plan van aanpak bevat de doelstellingen, acties en uitvoerders, zo duidelijk en concreet mogelijk omschreven, op maat van de specifieke casus en afgestemd op lopende trajecten. Het plan van aanpak wordt op een opvolg-expertentafel overlopen, verder uitgewerkt op basis van de aanvullingen, opmerkingen, ideeën van de partners. De prioritaire doelstellingen worden bepaald.

Het plan van aanpak is een organisch plan dat steeds bijgestuurd wordt.

De SAMEN-regisseur brengt na uiterlijk 6 maanden het dossier terug op de expertentafel. Dit kan ook sneller in het geval van nieuwe problematiek, escalatie van de situatie, wanneer aanpassing van het plan van aanpak nodig is.

Ten vroegste 6 maanden na het opstellen van het plan van aanpak kan overgegaan worden naar passieve casusregie.

Als de casusregisseur van mening is dat de doelstellingen bereikt zijn, bespreekt deze tijdens een overleg met de betrokken diensten en de cliënten het voorstel om het dossier verder passief op te volgen.

4. Afsluiten dossier

Na 6 maanden passieve casusregie neemt de SAMEN-regisseur zelf contact op met de betrokken diensten en de cliënten. Het dossier wordt geagendeerd op een opvolg-expertentafel, waar de SAMEN-regisseur een stand van zaken brengt. Op de expertentafel wordt gezamenlijk beslist of het dossier afgesloten kan worden, op basis van volgende stellingen:

 • De levenskwaliteit van de cliënt is verbeterd;
 • De veiligheid voor cliënt en omgeving is nog steeds geïnstalleerd.
 • De hulpverlening kan verder met het dossier.

Ook kan de onmogelijkheid tot verdere behandeling worden vastgesteld.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be