Casusoverleg


Wie komt in aanmerking?

 • Meerderjarige kwetsbare persoon
 • Verblijft in regio Neteland
 • Vertoont complexe problematieken (verslaving, psychiatrische problemen, plegen van strafbare feiten,…)
 • De psychische en/of fysieke integriteit van cliënt en/of van zijn omgeving is in het gedrang
 • Vrijwillige hulpverlening is niet meer mogelijk
 • Afstemming tussen parket, politie en hulpverlening dringt zich op

Wie meldt aan?

Hulpverleningsinstanties, Lokale Politie en Parket kunnen aanmelden via bovenstaand aanmeldingsformulier.

Wat doet SAMEN?

Door een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak voorkomt de projectcoördinator escalatie van risicogedrag en verbetert deze de levenskwaliteit van de kwetsbare persoon en zijn omgeving.

Hoe?

1. Meldingsfase

Aanmelding door partner via bovenstaand aanmeldingsformulier.

2. Verkenningsfase

De triagetafel die uit een parketcriminoloog, – jurist en projectcoördinator SAMEN bestaat, screent volgens de opgestelde criteria de binnengekomen aanmelding.

Indien de aanmelding niet voldoet aan de opgestelde criteria zal de triagetafel een tegenadvies meegeven aan de aanmelder.

Wanneer de criteria voldaan zijn, zal de projectcoördinator SAMEN het dossier agenderen op de maandelijkse expertentafel.

3. Actiefase

De expertentafel bestaat uit vaste partners vanuit: CAW, CGG, OCMW, Lokale Politie Neteland, Parket van de Procureur des Konings Antwerpen en het Justitiehuis (enkel bij actief mandaat). Er kunnen steeds ad hoc partners zoals een huisarts, bewindvoerder, medewerker van een psychiatrisch ziekenhuis uitgenodigd worden.

Op voorhand vraagt elke partner binnen zijn organisatie alle beschikbare relevante informatie op. Deze informatie leggen we op de expertentafel samen.

Op basis van overleg en risico-inschatting wordt gezamenlijk bepaald of een dossier doorstroomt naar spoor 1, 2 of 3.

 • spoor 1: De aanmelder ontvangt een intersectoraal advies en volgt het dossier verder op binnen de eigen werking.
 • spoor 2: Het dossier wordt verder opgevolgd door de aanmelder, samen met een partner aan tafel.
 • spoor 3: Het dossier stroomt door naar casusoverleg door de expertentafel.

Spoor 3: Casusoverleg

Na de infodeling en bespreking op de expertentafel wordt met de betrokken partners gezocht of nagedacht over alle mogelijke pistes binnen en buiten de eigen organisatie .

Nadien verwerkt de projectcoördinator deze info en bereidt tegen een volgende expertentafel een voorstel van plan van aanpak voor. Bij de volgende overlegtafel wordt het voorstel van plan van aanpak, dat voorafgaand wordt overgemaakt aan de partners, voorgesteld door de projectcoördinator, en vervolgens besproken, eventueel bijgestuurd en goedgekeurd door de partners.

Het plan van aanpak bevat de doelstellingen, acties en uitvoerders, zo duidelijk en concreet mogelijk omschreven, op maat van de specifieke casus en afgestemd op lopende trajecten. Het plan van aanpak wordt op een opvolg-expertentafel overlopen, verder uitgewerkt op basis van de aanvullingen, opmerkingen, ideeën van de partners. De prioritaire doelstellingen worden bepaald.

Het plan van aanpak is een organisch plan dat steeds bijgestuurd wordt.

De projectcoördinator brengt na uiterlijk 6 maanden het dossier terug op de expertentafel. Dit kan ook sneller in het geval van nieuwe problematiek, escalatie van de situatie of wanneer aanpassing van het plan van aanpak nodig is.

Ten vroegste 6 maanden na het opstellen van het plan van aanpak kan overgegaan worden naar passieve casusregie.

Als de projectcoördinator van mening is dat de doelstellingen bereikt zijn, bespreekt men deze tijdens een overleg met de betrokken diensten en de cliënt het voorstel om het dossier verder passief op te volgen.

4. Evaluatiefase

Het dossier is 6 maanden in passieve regie. Op vraag van één van de betrokken partners kan het dossier ge-heractiveerd worden.

Na 6 maanden passieve regie neemt de projectcoördinator zelf contact op met de betrokken diensten en de cliënt. Het dossier wordt geagendeerd op een opvolg-expertentafel, waar de projectcoördinator een stand van zaken brengt.

5. Vervolgfase

Op de expertentafel wordt gezamenlijk beslist of het dossier afgesloten kan worden, op basis van volgende stellingen:

 • De levenskwaliteit van de cliënt is verbeterd.
 • De veiligheid voor cliënt en omgeving is nog steeds geïnstalleerd.
 • De hulpverlening kan verder met het dossier.

Ook kan de onmogelijkheid tot verdere behandeling worden vastgesteld.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
Projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be

Caro Soontjens
Casusregisseur SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 653 737
caro.soontjens@regioneteland.be