Vrijwillig aanbod

Herstelgericht traject

Doelgroep

Jongeren tussen 14 en 25 jaar

die betrokken zijn bij een overlastsituatie

en een link hebben met Neteland (verblijf, schoollopen, rondhangen)

Aanmelding

Een aanmelding kan ook vooraf anoniem worden besproken.

Wat?

We bieden een individueel traject aan jongeren die betrokken zijn bij een overlastsituatie. Voor deze jongeren organiseren we één tot vier herstelgerichte gesprekken. Ouders worden hier maximaal als mogelijk bij betrokken.

Hoe?

De SAMEN-werker bespreekt met de aanmelder de verwachting naar SAMEN rond de betrokken jongere en toetst de aanmelding af aan volgende parameters:

  • De overlastfeiten zijn concreet en duidelijk gelinkt aan de jongere
  • De info komt via directe getuigenis of een betrouwbare bron
  • De overlastfeiten gebeurden maximaal 6 weken geleden

Vervolgens legt de SAMEN werker contact met de aangemelde jongere en de ouders/voogd.

Bij het intakegesprek bespreekt de SAMEN-werker de aanleiding van het contact, de verkregen info en het aanbod. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens een huisbezoek.

Tijdens de volgende gesprekken werken we gedragsmatig en individueel met de jongere. We exploreren het gedrag van de aangemelde situatie op basis van reactie en gevolgen.

Eventuele slachtoffer(s) en schade wordt in beeld gebracht. Samen met de jongere gaan we na of er herstel mogelijk is naar slachtoffer en/of samenleving.

Intensief hulpverleningstraject (Multi Disciplinair Overleg)

Doelgroep

Jongeren tussen 14-25 jaar

die betrokken zijn bij of zelf overlast veroorzaken binnen Neteland

én waarbij het op meerdere levensdomeinen misloopt. Bv. spijbelen, druggebruik, moeilijke thuissituatie, problemen met dagritme en structuur, relationele conflicten, …

Aanmelding

  • Wie? Lokale besturen, politie, school, hulpverleningsdiensten of (vanaf 16 jaar) de GAS-bemiddelaar

Wat?

Een intensief traject wordt opgestart als er op meerdere levensdomeinen moeilijkheden zijn en de jongere gebaad is met een gecoördineerd plan van aanpak.

Het gaat om complexe situaties waarbij hulpverlening dreigt vast te lopen of er nood is aan extra afstemming.

Hoe?

1. Opstart

Na het verkrijgen van het aanmeldingsformulier neemt de SAMEN-regisseur contact op met jongere en ouder(s).

Tijdens het intakegesprek informeert de SAMEN-regisseur over het verloop en verduidelijkt de rol van de SAMEN-regisseur en -werker. De SAMEN-regisseur overloopt de informatie op het aanmeldingsformulier. De jongere tekent de engagementsverklaring, bij minderjarigen tekenen ook de ouders.

De SAMEN-werker plant voorbereidende gesprekken met jongere en/of ouders.

2. Voorbereiding

Na het intakegesprek plant de SAMEN-werker één tot meerdere gesprekken om zo een eerste multidisciplinair overleg voor te bereiden. Tijdens deze gesprekken peilt hij naar de motivatie en hulpvraag bij de jongere en bij de ouders. Aan de hand van specifieke methodieken brengen we de noden en behoeften in beeld.

Zo komen de gewenste partners om te betrekken bij een eerste MDO in beeld. Tenslotte beslist de jongere wie er vanuit deze context zal aan deelnemen.

3. Eerste MDO

De SAMEN-regisseur plant een eerste Multidisciplinair Overleg.  Naast betrokken diensten worden ook de jongere en de context van de jongere uitgenodigd.

Tijdens deze ronde tafel wordt een concreet plan van aanpak opgesteld in nauw overleg met de cliënt en partners. In dit plan worden de prioriteiten vastgelegd en gebeurt een taakverdeling met duidelijke timing.

4. Vervolg MDO’s

De monitoring van de gemaakte afspraken gebeurt door de SAMEN-regisseur. Hij houdt doorheen het traject regelmatig contact met de jongere en de andere leden die aanwezig waren op het MDO.

We evalueren het opgestelde plan van aanpak minstens elke drie maanden of sneller indien nodig.

in deze processtap zetten de partners, cliënt en zijn omgeving de punten uit het plan van aanpak om in acties. Waar nodig verleggen we prioriteiten of passen we de aanpak aan.

De SAMEN regisseur bewaakt dit proces door vastgelopen hulpverlening te (her)activeren of bestaande hulpverlening te optimaliseren.

5. Afronden

Het intensief traject wordt afgerond

  1. als de doelstellingen zijn bereikt
  2. als er een passende doorverwijzing is gebeurd
  3. als de cliënt geen hulpvraag meer heeft

Wanneer de jongere tijdens een traject onbereikbaar is, blijven we gedurende 3 maanden de cliënt bellen, sms’en of mailen of herstellen we het contact via de context of betrokken partners.

Door aanklampend te werken geven we de cliënt de kans om het traject terug op te pikken.

Op vraag van één van de betrokkenen kan een traject terug worden opgestart waarbij uiteraard een minimale motivatie van de cliënt essentieel is.   

Bij verontrusting zal de SAMEN-regisseur in samenspraak met het betrokken netwerk en/of partners een melding maken.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be