NETELAND “STEM-land”

Neteland creëert een STEM-partnerschap!  We willen de katalysator zijn tussen het enorme potentieel aan wetenschappelijke en technologische kennis in onze bedrijven en de expertise in de wetenschapscommunicatie met kinderen van Natuur en Wetenschap vzw, Thomas More Kempen en Hidrodoe. Wij ontwikkelen interactieve STEM-trajecten en stellen ze ter beschikking van STEM-academies over gans Vlaanderen.

De transitieprioriteiten circulaire economie, digitalisering en energie & klimaat zijn onze leidraad voor de komende jaren. Ze passen ook perfect binnen het DNA en de troeven van Neteland, haar bedrijven, kennisinstellingen en de vele scholen & academies. Binnen onze Kempense regio werd een programma Kempen 2030 opgezet (cf. burgemeesterconvenant) en het Streekplatform Kempen creëerde een Kempen Pact 2030 waarin die transitieprioriteiten uitdrukkelijk een plaats kregen. Samen met onze partners VOKA & UNIZO, waarmee Neteland een duurzame samenwerking (en overlegstructuur) heeft, werden de competenties en projecten inzake circulaire economie, digitalisering, energie & klimaat geïnventariseerd.

De ontwikkeling van dit alles zou niet gelukt zijn zonder de ondersteuning via subsidies vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij vormen een belangrijke schakel in dit dossier en de ontwikkeling van de 12 workshops. De 4 MISSIE gedreven STEM-trajecten en de daaraan verbonden 12 workshops die worden ontwikkeld zijn de volgenden:

ENERGIE

WORKSHOP 1Wat en hoe van energie

Ingenieursstudenten van TMK hebben 3 opstellingen ontwikkeld. De kinderen krijgen eerst een toelichting over de soorten energie en dienen daarna 1 u en 20 minuten te werken aan CO2 neutrale energie.

WORKSHOP 2Energiestad

Het berekenen en opwekken van energie staat hier centraal. De kinderen berekenen en bepalen voor een stad de nodige energie + geven aan hoe zij deze gaan opwekken. Zij worden geconfronteerd met nieuwsberichten vb. wat indien er geen zon, geen wind is, wat doen we met het te veel energie, …

De deelnemers worden in 2 groepen gesplitst zodat er een wedstrijd kan ontstaan.

WORKSHOP 3De beste energie

Hoe kunnen we energie besparen: “de beste energie is deze die we niet moeten gebruiken”.

De kinderen bouwen 3 woningen op verschillende manieren. Zij zullen diverse berekeningen moeten doen, bv warmteverlies bepalen, en conclusies moeten trekken. 

Binnen de school zullen zij op ontdekking gaan, experimenteren en bekijken hoe er op school op energie kan worden bespaard. Doel is aanbevelingen aan de directie doen.

KLIMAAT

WORKSHOP 4Het klimaat achterna

De kinderen maken een tijdreis van 20 jaar in de toekomst. Doel is om de maatregelen / acties die ze nu willen nemen in het belang van het klimaat te spiegelen naar 20 jaar verder en te bekijken of deze maatregelen binnen 20 jaar hun doel / hun verwachtingen hebben bereikt.  

Daarnaast stellen ze een kerstmenu samen. Aan de hand van de producten die ze gebruiken tekenen ze een spin die de ecologische voetafdruk weergeeft (van waar komen de producten) en bekijken ze de ecologische impact van het gebruik van die producten.

WORKSHOP 5Wat eten we morgen, alternatief voedsel

In deze workshop staat bewustwording van voedselverspilling centraal + de bewustwording van de kost van energie die nodig is om over bepaalde producten te kunnen beschikken.

CIRCULAIRE ECONOMIE

WORKSHOP 6Afval als grondstof

In deze workshop leren de kinderen wat er van afval nog kan worden gebruikt om als grondstof te dienen.

WORKSHOP 7Kleding pimpen

Deze workshop bestaat uit 2 delen:

  • kinderen brengen oude kleding, die ze niet meer gebruiken, mee en deze worden gepimpt. 
  • het hergebruik van de vezel van niet meer bruikbare kleding: van stukken stof, vezel maken van herbruikbare dingen.

DIGITALISERING

WORKSHOP 8Telemetrie

Wat is telemetrie ?
In deze workshop wordt gewerkt met het vlinderstation van Hidrodoe. 

WORKSHOP 9Deep fake

Deep fake is een techniek waarbij er van beeldend materiaal fragmenten worden genomen van gelaatsuitdrukkingen van een bepaald persoon, artificiële intelligentie via computer.
Doel is dat kinderen er zich bewust van worden dat je niet alles moet geloven wat je op het web / sociale media ziet.

WORKSHOP 10Lekverlies – digitale watermeting

Via het cluedo-spel: Wie heeft het water gestolen ?” leren de kinderen over lekverlies bij watermetingen.  Via proefjes gaan ze de werking en het nut van de watermeter ontdekken.

WORKSHOP 11AR (augmented reality) en VR (virtual reality) 

Hier gaan we de kinderen verwonderen en duiken in hun wereld van interesses.

WORKSHOP 12Optie: Website bouwen of mogelijk nog iets anders

Deze workshop is nog in ontwikkeling.

à Kinderen die aan de workshops deelnemen schrijven in en betalen een kleine bijdrage.

MEER INFO

Het is erg opvallend dat zoveel relevante bedrijven en organisaties geconcentreerd zitten in deze regio. Bij de beschrijving van de werkpakketten worden ze opgelijst en gekoppeld aan de drie transitieprioriteiten: bv. Etib/concrete house & Beneens (die meewerkten aan het eerste 3D-geprinte huis op Kamp C) en Eurodal (een C-watch pilootproject van de cel duurzaam bouwen van WTCB), het project Benidorm Builders (i.s.m. Thomas More Kempen) en Radius (i.s.m. Thomas More Kempen: insecten en algen worden gebruikt). Via bedrijven uit Neteland bestaat een uitgebreid netwerk richting bv. Etion, Denuo, … Ook de provincie Antwerpen verleent actief haar medewerking, niet alleen via Kamp C maar ook i.k.v. het project inzake hybride leeromgevingen.

Voor het uittesten van de ontwikkelde STEM-trajecten willen we een structuur opzetten die de basis moet vormen voor een duurzaam, breed en innovatief STEM-academie-netwerk in de zone Neteland. We willen niet, zoals klassiek,  een klein aanbod voor een grote doelgroep maar een groot aanbod voor een kleine doelgroep om op die manier de juiste profielen te bereiken. Neteland heeft het voordeel, en dat is meteen de reden waarom zoveel partners mee op de kar springen, van een duurzame samenwerking op tal van domeinen … tussen scholen/onderwijs, het volledige vrijetijdsbeleid, bibliotheek (één bib-werking voor de ganse regio) en economie (charter met ondernemers, UNIZO en VOKA binnen de regio). Dat geeft ook veel kansen om daarin verbindend en transversaal te werken. De kracht en meerwaarde zit hier in de lokale co-creatie en daardoor duurzame verankering. Dát zal maken dat het STEM-academie-netwerk niet een eenmalige actie is voor de duur van dit project, maar dat het effectief geworteld geraakt in het Neteland. Daarin willen we pionier zijn en als voorbeeld dienen hoe dit ook ontplooid kan worden in alle andere gemeenten van Vlaanderen. 

Met dit initiatief willen wij de kloof tussen bedrijven/industrie en burger verkleinen, technische profielen zichtbaar en aanvaardbaarder maken om in de toekomst te voorzien in de behoeften van ondernemers en de wetenschappelijk-technische geletterdheid verhogen. Kennisdeling, -prikkeling & -ontsluiting is het leidmotief.

In de loop van het project willen we de trajecten uitrollen naar een initiatief voor lagere en hogere leeftijd, zelfs voor volwassenen is een plan voor een verdere toekomst. Ook daarin zijn al heel wat initiatieven lopende die we in de toekomst mee onder deze vlag kunnen laten ressorteren. Bovendien heeft hierin de vaste omschrijving van Neteland een grote meerwaarde omdat  secundaire scholen, academies, bibliotheken, vrijetijdsdiensten, enz. allemaal onder dat Neteland-verhaal passen. Een kans bij uitstek dus om daarin heel veel dingen bij mekaar te brengen.

Uiteindelijk willen we beroep doen op de netwerken van onze partners voor de verspreiding van de ontwikkelde STEM-trajecten over Vlaanderen. Dat kan vanuit Neteland heel snel en eenvoudig binnen de regio Kempen, maar ook verdere opschaling binnen de provincie Antwerpen en Vlaanderen is mogelijk door het direct aanwezige netwerk van de regio en haar partners. Neteland wil samen met haar partners graag een pioniersrol opnemen en de opgedane kennis & ervaringen van dit nieuwe concept overdraagbaar maken. In de werkpakketten is een plan van aanpak uitgewerkt met bv. een functie voor burgemeestersconferenties, provincie, road-shows, een themaweek, draaiboeken en een studiedag/slotconferentie.

Op die manier leveren we een substantiële bijdrage aan het STEM netwerk in Vlaanderen en bereiken we op langere termijn veel meer kinderen dan alleen maar de jongeren die al geïnteresseerd zijn of die ouders hebben die hen al in die richting pushen (wat vaak het geval is in ‘klassieke’ STEM academies). Aangezien we veel meer kinderen bereiken zijn we ook veel meer inclusief: jongens, meisjes, kinderen met een lagere sociaal-economische status, … iedereen wordt bereikt. Op die manier is er een degelijk vooruitzicht op “winst”, op nieuwe jongeren met belangstelling voor STEM.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1