Overlegstructuur en vergadercultuur vrije tijd

Vrije tijd Neteland heeft een goede en duidelijke overlegstructuur en vergadercultuur.

Eén beleidsgroep voor het hele beleidsdomein vrije tijd

We werken vanaf 2021 aan één beleidsgroep voor vrije tijd die minstens 3 keer per jaar samenkomt. Op basis van de jaarlijkse doelstellingen en acties bepalen we hoe het beleid optimaal betrokken wordt en plannen we het overleg in.

In de beleidsgroep zitten de vijf ambtelijke medewerkers van de vijf besturen die ook in de adviesgroep vrije tijd zetelen, de coördinator vrije tijd van Neteland en vijf schepenen: één schepen per gemeente. Op die manier is er een evenwichtige verdeling van de deelnemers over de vijf gemeenten en van de kennis en verantwoordelijkheden.

De beleidsgroep heeft een ambtelijke trekker en een politieke trekker. Samen met de coördinator vrije tijd vormen zij het dagelijks bestuur. Zij hebben regelmatig overleg en zorgen voor de goede werking van de beleidsgroep: ze bereiden de agenda voor en bekijken of voorstellen voldoende ‘af’ zijn om op de beleidsgroep te komen.

De adviesgroep maakt voorstellen voor de beleidsgroep – al dan niet in samenspraak met één van de werkgroepen – en zorgt er samen met het dagelijks bestuur voor dat de agenda en voorbereidende stukken tijdig tot bij de verschillende colleges komen.

Eén adviesgroep voor het beleidsdomein vrije tijd

De adviesgroep vrije tijd komt maandelijks samen.

In de adviesgroep zetelen vijf ambtelijke medewerkers van de vijf besturen en de coördinator vrije tijd.

De adviesgroep vrije tijd heeft als rol de voorwaarden te scheppen opdat de onderliggende werkgroepen kunnen werken. De jaarlijkse begroting en het jaarlijkse beleidsplan vormen de leidraad voor de werking. Elke werkgroep voert een deel van het beleidsplan uit. De adviesgroep zorgt ervoor dat het duidelijk is voor elke werkgroep wat van hen hiervoor verwacht wordt en zij ondersteunt de werkgroepen in het proces van voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Zes thematische werkgroepen en één regionaal netwerk

Er zijn zes thematische werkgroepen: cultuur, bibliotheek, evenementen, jeugd, sport, toerisme & erfgoed.

In elke werkgroep zitten experten van het thema uit de vijf gemeenten.

Er is één regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie (verder ‘het netwerk’ genoemd), conform het participatiedecreet minstens samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de domeinen vrije tijd en welzijn, en mensen van armoede- of welzijnsorganisaties.

Elke werkgroep en het netwerk heeft een ambtelijk trekker. Deze persoon onderhoudt ook het contact met de adviesgroep.

De coördinator vrije tijd neemt deel aan het overleg van de verschillende werkgroepen en het netwerk vanuit haar rol als regisseur. Zij coacht de verschillende trekkers zodat zij hun rol optimaal kunnen opnemen en vervullen.

Contact

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 70 07

Olen

Lichtaartseweg 9
225O Olen
O14 27 94 22

Herentals

Markgravenstraat 107
22OO Herentals
O14 28 52 51

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 71 13