Informatie over het verloop van een SAMENtraject in het kader van ketenaanpak

Situering en doel van de ketenaanpak

SAMEN wil het welzijn van jongeren met kwetsbaar profiel via ketenaanpak verhogen. We leiden hen toe naar gepaste ondersteuning die op verschillende levensdomeinen werken en regisseren het bestaande systeem, nl. de cliënt, zijn context en (nieuw geïnstalleerde) betrokken instanties. Zo werken we aan een stabiele leefsituatie van de jongere en verhogen we hun zelfredzaamheid en weerbaarheid. Op deze manier voorkomen we recidive en verhogen we de veiligheid in buurten en gemeenten.

Wie komt in aanmerking?

  • Jongere tussen 14 en 25 jaar
  • Verblijft binnen de regio Neteland
  • (Betrokken bij) overlastpleger en/of vertoont risicogedrag
  • Nood aan gepaste hulpverlening
  • Nood aan afstemming van bestaande hulp- en dienstverlening

Dit aanmeldingsformulier kan je gebruiken wanneer je een jongere en ouders bij minderjarigheid (hierna: de cliënt) wil toeleiden naar de ketenaanpak van SAMEN. Tijdens een voorbereidend gesprek met de cliënt waarin je verduidelijkt waarom je aan SAMEN denkt, kan je samen met hem/haar dit formulier invullen.

Nadien bezorg je ons dit ingevuld via info.samen@regioneteland.be. Deze informatie bespreekt het SAMENteam op de triagetafel (casusregisseur en projectcoördinator) waar we bekijken of het aan de opgestelde criteria voldoet om een SAMENtraject te kunnen starten. Na deze bespreking koppelt de projectcoördinator de beslissing van de triagetafel terug aan de aanmelder.

Het kan zijn dat je niet in de mogelijkheid was/bent om bovenstaand formulier samen met de cliënt voor te bereiden en in te vullen. In dat geval kan je op basis van de gegevens die je hebt, bovenstaande vragen beantwoorden. Samen met jou bekijken we op welke manier, waar en met wie een intakegesprek kan plaatsvinden nadat de triagetafel besliste aan de slag te gaan met de aanmelding.

De cliënt kan, indien gewenst, steeds een kopie van dit formulier bekomen.

Een SAMENtraject werkt maximaal transparant en met toestemming van de cliënt. We vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt, aangevuld door informatie en hulpvragen van alle betrokken partners. Indien de hulpvragen van de cliënt of van de aanmelder erop wijzen dat er te weinig ondersteuning aanwezig is, dan zal de casusregisseur samen met de cliënt contact leggen met de gepaste partners alvorens met de regie te starten.  

Deze regie start vanuit de nood aan afstemming en overzicht tussen alle partners. Via multidisciplinair overleg waar de cliënt, een vertrouwenspersoon en relevante betrokken partners aanwezig zijn, maken we een eerste plan van aanpak (doel, tijd, wie, bijsturing) op. De casusregisseur volgt dit door tussentijdse contacten verder op en stuurt bij indien nodig. Bij het bereiken van de doelen sluiten we idealiter in consensus het traject af. 

Alvorens aan te melden mag je steeds contact opnemen met de projectcoördinator, Bieke Parmentier, 0499 54 64 34. We bekijken onderling of de (anonieme) casus in aanmerking komt voor een SAMENtraject.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
Projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be

Caro Soontjens
Casusregisseur SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 653 737
caro.soontjens@regioneteland.be