Informatie over het verloop van een casusoverleg

1. Aanmelding

Elke partner van SAMEN kan aanmelden via dit formulier. Dit kan ook anoniem. Vul het zo volledig mogelijk in en stuur het naar info.samen@regioneteland.be

Bij vragen/twijfel contacteer je de projectcoördinator SAMEN, Bieke Parmentier (info.samen@regioneteland.be of 0499 54 64 34).

2. Triagetafel

Het triageteam bestaat uit projectcoördinator SAMEN, de parketjurist en parketcriminoloog en komt elke eerste vrijdag van de maand samen. Aanmeldingen worden gescreend volgens opgestelde criteria. Een anonieme aanmelding kan na advies op naam van de cliënt terug aangemeld worden.
Indien geoordeeld wordt dat de casus regie nodig heeft, maar er in de vrijwilligheid nog mogelijkheden zijn, dan stroomt het dossier door naar de ketenaanpak van SAMEN.

3. Expertentafel

De expertentafel bestaat uit de projectcoördinator SAMEN als voorzitter en eenzelfde groep vaste partners van SAMEN (hulpverlening, justitie, parket, politie, lokaal bestuur). Relevante ad hoc partners kunnen aansluiten na ondertekening van het protocol. De expertentafel komt elke derde donderdag van de maand samen. Na screening op de triagetafel wordt het dossier geagendeerd op de volgende expertentafel.

De aanmelder licht het dossier toe. Elke partner brengt beschikbare en relevante informatie vanuit zijn eigen werking mee. Alle informatie wordt door de partners op de bespreking samengelegd en geanalyseerd, met een gedragen besluit tot resultaat. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt over de mate van onveiligheid/ ongerustheid van de situatie. Op basis van overleg en risico-inschatting bepaalt men gezamenlijk of een dossier doorstroomt naar spoor 1, 2 of 3.

Spoor 1: de aanmelder ontvangt een intersectoraal advies en volgt het dossier verder op binnen de eigen werking. Het dossier bij SAMEN wordt gesloten.

Spoor 2: het dossier wordt verder opgevolgd door één van de andere partners die terugkoppelt aan de aanmelder. Het dossier bij SAMEN wordt afgesloten.

Spoor 3: het dossier stroomt door naar de ketenaanpak kwetsbare personen

De expertentafel kan (na verloop van tijd) besluiten het dossier in passieve regie te plaatsen. Na 6 maanden wordt het dossier terug besproken. Op basis van onderstaande criteria beslist de expertentafel of het dossier al dan niet afgesloten wordt.

  • De levenskwaliteit van de cliënt is verbeterd.
  • De veiligheid voor cliënt en omgeving is nog steeds geïnstalleerd.
  • De hulpverlening kan verder met het dossier.

4. Gegevensdeling

Er wordt duidelijk aangegeven of en in welke mate de cliënt werd geïnformeerd en instemt met de bespreking op de expertentafel. Er wordt afgesproken of er, en desgevallend op welke manier er een terugkoppeling aan de cliënt gebeurt.

De gedeelde informatie en gemaakte afspraken worden genoteerd door de projectcoördinator SAMEN en maakt een beknopt verslag op met een samenvatting van de gekozen sporen per casus en de to do afspraken van de partners.

De informatie uit dit verslag kan NIET worden gebruikt binnen de bredere werking van de organisatie. Enkel de op de expertentafel afgesproken informatie kan worden gedeeld en staat expliciet in het verslag vermeld.

Meer informatie over de werking vind je terug in het ondertekend protocol 458ter SW ‘kwetsbare personen’ met bijhorend draaiboek.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be