Wat is Neteland

NETELAND

Als gelijkwaardige partners vormen Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – conform de gelijknamige politiezone – een vast samenwerkingsverband Neteland. Het is een geografisch logische regio en ze delen een rijke traditie aan samenwerking én een gelijkaardig DNA.

Geografische logica: een fietsbare regio

Een herkenbare regio is ook een geografisch logische en fietsbare regio. Deze gemeenten vormen het hart in de Kempen, concentrisch gelegen rond de stad Herentals en gedragen door grote groene natuurlongen, de belangrijke verkeersassen E34 en E313, bedrijvigheid langs het Albertkanaal en een waterrijk landschap.

Bestuurlijke logica: een traditie van samenwerking

Uit de studie ‘regioscreening’ bleek dat de zone Neteland een uitgesproken sterke onderlinge samenwerking vertoonde. De vijf gemeenten deelden de meeste samenwerkingsverbanden en kozen consequent voor samenwerking op alle domeinen: veiligheid, gezondheid, ruimtelijk, welzijn, vrije tijd, onderwijs, …

Socio-logica: waar mensen de trein nemen, school lopen, werken, winkelen, zorg consumeren

Neteland deelt verschillende regiokenmerken (natuur, water, bedrijvigheid, sterk dorps- en verenigingsleven) maar het is ook dé plek waar onze inwoners op georiënteerd zijn: waar leerlingen school lopen, bedrijven ondernemen, mensen gaan werken of de trein nemen, waar men naar het ziekenhuis gaat, recreëert, enz.

VISIE

Neteland gelooft in de kracht van integraal beleid in een vast omschreven zone. Neteland kiest zo resoluut voor meer slagkracht en bestuurskracht. Samen uit-samen thuis, een netwerkorganisatie en projectmatig werken zijn daarin belangrijke leidmotieven. Dat gebeurt in nauwe samenwerking en met veel betrokkenheid van alle mogelijke partners.

Door verregaande samenwerking wil Neteland bestuurskracht en slagkracht vergroten

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar kiezen met deze regio voluit (en proactief) voor een eigen strategie middenin de discussie over bestuurskracht. Het is strategisch ook van belang om de slagkracht van onze regio te vergroten en klaar te staan voor de toekomst waarbij lokale besturen nog meer taken en grotere uitdagingen het hoofd moeten bieden.

Neteland gelooft in vaste regiovorming: transversaal en integraal werken

De partners werken samen in een vast omschreven zone. Het is een samenwerking die niet enkel informeel of naar aanleiding van een subsidie wordt gestart, maar veel verder gaat dan dat. In een vaste regio met gelijkwaardige partners gebeurt echte herverdeling, strategiebepaling en kan transversaal worden gewerkt, over domeinen heen. Dit impliceert ook dat andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst worden geëvalueerd en mogelijk worden teruggeplooid op de omschrijving van de politiezone (cf. Het Groene Neteland, vroegere samenwerking bibs, sportregio, enz.).

We hanteren het principe van “samen uit – samen thuis”

In het verleden werd er al veel samengewerkt maar telkens in aparte structuren. Bestaande intergemeentelijke verbanden zijn soms te grillig en weinig effectief (bv. in- en uitstappen van partners, vooral statutaire beslissingen maar weinig inhoud en beleid).

Binnen “Neteland” zijn de lokale besturen prioritaire partners en geldt “samen uit – samen thuis”. Keuzes maken we consequent samen en we zoeken daarin bewust de verbinding tussen beleidsdomeinen.

We vormen een netwerkorganisatie: geen apparaat maar een wendbaar en functioneel netwerk

Essentieel is het eigenaarschap en het gevoel van de partners dat het een eigen verhaal blijft wat ze zelf in handen hebben en niet verdwijnt in een logge bovenbouw. Het is geen structuur “bovenop”. De filosofie van een netwerkorganisatie is daarbij van belang met als gemeenschappelijk kenmerk het zoeken naar een goede balans tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk belang.

Neteland is geen louter bestuurlijk verhaal maar een brede samenwerking met alle partners

Inhoudelijk werken we aan een methodiek van projectmatig werken. Het blijft zeker geen louter bestuurlijk verhaal maar ook andere inhoudelijke partners, verenigingen en organisaties worden nadrukkelijk betrokken. Samenwerking is het sleutelwoord. Dat wil ook zeggen dat we veel oog hebben om iedereen mee te krijgen in dit wervende verhaal: raadsleden, schepenen, diensten en medewerkers, … Betrokkenheid, communicatie en rapportage naar onze stakeholders is het middel voor een langdurige samenwerking.

5 DOMEINEN

à De projecten waarop de Neteland-gemeenten samenwerken, kunnen worden geclusterd in 5 beleidsdomeinen: OMGEVING, VRIJE TIJD, WELZIJN & ZORG, INTEGRALE VEILIGHEID en tot slot ook STRATEGIE & ORGANISATIE.

STRUCTUUR

Binnen Neteland is er een overkoepelende stuurgroep actief, een dagelijks bestuur, beleidsgroepen, adviesgroepen en werkgroepen.

De adviesgroepen bereiden onderwerpen voor die nadien worden besproken op een politiek-ambtelijke beleidsgroep. Het is ook een forum voor intervisie voor leidinggevenden en diensthoofden van de betrokken diensten.

Als de schepenen ook mee aansluiten als beleidsverantwoordelijken, dan spreken we van een beleidsgroep.

Ad hoc, projectmatig of thematisch kunnen werkgroepen worden opgericht om projecten uit te werken.

De stuurgroep fungeert als strategische cel die lijnen uitzet vanuit een langetermijnperspectief en is het finaal sluitstuk van de operationele besluitvorming.   In deze zin organiseert de stuurgroep zich volgens dezelfde principes van politiek/ambtelijke samenwerking inzake het beleidsdomein Strategie & Organisatie.

In de stuurgroep zetelen:

  • 5 burgemeesters: Seppe Bouquillon, Lieven Janssens, Stijn Raeymaekers, Mien Van Olmen en Marianne Verhaert
  • 5 algemeen directeurs: Elly Beirinckx, Daan Ceulemans, Liesbeth Lambaerts, Jeroen Peeters en Dirk Soentjens
  • 1 coördinator: Margot Lembrechts

De stuurgroep komt maandelijks samen.

Het dagelijks bestuur tot slot coördineert de dagelijkse werking van de projectvereniging en bereidt de stuurgroep voor.

  • Voorzitter: Lieven Janssens
  • Secretaris: Jeroen Peeters
  • Coördinator: Margot Lambrechts
  • Financieel coördinator: Kristine Soentjens

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1